Intern Begeleider
 
De coördinator van de zorg op Het Vogelnest is onze Intern Begeleider (IB-er) Isolde Andoetoe.
 
De IB-er heeft de volgende taken:
 
  • Het bewaken van de toetskalender en het leerlingvolgsysteem. Leerkrachten voeren alle toetsresultaten in de computer in. Via het ouderportaal kunt u deze resultaten ook inzien.
  • Minimaal 4 keer per jaar overleg met de leerkrachten over de leerlingen. Welke kinderen hebben extra ondersteuning nodig en wat is de inhoud van deze ondersteuning? Welke kinderen hebben uitdaging nodig en hoe gaan we dit met compacting en verrijking regelen? Leerkrachten verwerken de uitkomst van deze gesprekken in de groepsplannen.
  • Collegiale ondersteuning. Het ondersteunen van leerkrachten met betrekking tot zorgleerlingen door bijvoorbeeld een observatie in de groep te doen of een kind individueel verder te testen. Verder het ondersteunen van leerkrachten in hun pedagogisch /didactisch handelen en/of het opstellen van een groepsplan.
  • Coördinerende taak. Regelen van Multi Disciplinaire Overleggen (MDO), externe onderzoeken, LGF (rugzak)aanvragen, verwijzingen speciaal onderwijs, aanvragen SOVA training, workshops meerbegaafden, Taal-plusklas, NT2 schakelklas, opstarten dyslexie-traject, inschakelen schoolmaatschappelijk werk…………
  • Gesprekken met ouders.
  • Contact met externen op het gebied van zorgleerlingen, o.a. met Profi Pendi (ons samenwerkingsverband), het schoolmaatschappelijk werk vanuit Geynwijs,  ambulant begeleiders LGF (rugzak)leerlingen, dyslexiebehandelaars, logopedisten, fysiotherapeuten, GGD, collega IB-ers enz.
  • Bijhouden van vernieuwingen in het onderwijs met betrekking tot zorg aan kinderen in het algemeen en dit delen met collega’s in het team.
  • Analyseren van het onderwijs op het Vogelnest. Aan de hand van de Cito-resultaten het maken van  individueel, groeps- en schoolniveau trendanalyses. Individuele analyses kunnen leiden tot het opstellen van een eigen leerlijn voor het kind (OPP) en de groepsanalyse wordt verwerkt in het groepsplan. Met het team wordt aan de hand van de trendanalyse op schoolniveau jaarlijks bekeken hoe wij ons ontwikkelen. Welke positieve maar ook zorgsignalen zien wij en hoe kunnen wij ons onderwijs daar nog beter op afstemmen.
Heeft u als ouder vragen over bovenstaande informatie of heeft u een zorg over de ontwikkeling van uw kind die u graag wilt bespreken maak dan gerust een afspraak.

 
Nieuws
brief
CONTACT