Kinderen hebben natuur nodig

Nooit eerder in de geschiedenis groeiden zó veel kinderen zó ver weg van de natuur op. Steeds meer kinderen groeien op in een stedelijke omgeving. Het grootste deel van hun tijd brengen zij binnen door, verkerend in de virtuele werkelijkheid van computer en televisie. Veel kinderen komen nauwelijks meer in de natuur. Hun huizen missen veelal een groene omgeving waarin ze veilig kunnen spelen. De routes naar school gaan grotendeels door versteend gebied. Ook het besef van de herkomst van het voedsel is geminderd. Melk ‘komt uit een pak’ in plaats van uit een koe.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen weer meer in contact komen met de natuur om hen heen.

Natuur heeft kinderen nodig

Kinderen hebben de toekomst. Zij zijn bestuurders, politici, onderwijzers, natuurbewaarders en ouders in wording. Uit onderzoek (onder andere van Kris van Koppen en Louise Chawla) blijkt dat kindervaringen met de natuur een basis vormen voor de ontwikkeling van natuur- en milieuvriendelijk gedrag op latere leeftijd. Het is daarom mede in het belang van de natuur en de samenleving, dat kinderen opgroeien met en in de natuur. Als zij als kind de natuur leren waarderen en respecteren, dan zullen zij zich daar ook als volwassene naar gedragen. We staan als samenleving voor de keuze voor een omslag naar een duurzame samenleving. De huidige en toekomstige generaties kinderen zullen die duurzame samenleving moeten realiseren. Hoe kunnen zij dit waarmaken als de betrokkenheid bij de natuur en kennis van natuurlijke processen bij hen ontbreekt?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de natuur ervaren en leren waarderen.

Onze missie: Natuurbeleving en -educatie

Het Vogelnest biedt een veilige plaats waar kinderen zich kunnen verwonderen in de natuur, erover kunnen leren, en hun waardering voor hun leefomgeving laten groeien.

Wij maken er ons hard voor dat Het Vogelnest een plek is waar kinderen:

  • De natuur uit eigen ervaring leren kennen, beleven, waarderen en respecteren;
  • De basis leren van (over)leven in en met de natuur;
  • De oorsprong leren kennen van voedsel;
  • Een besef ontwikkelen van andere levensvormen en de onderlinge samenhang van al het leven.
Scroll to Top